FIRMA

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25.

Oferty na przeprowadzenie badania należy składać lub przesłać do Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o.” w terminie od dnia 05.09.2014 do dnia 23.09.2014 do godz. 11.00. Obowiązuje dzień wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Od biegłego rewidenta oczekuje się przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Spółka wymaga, aby biegły rewident posiadał niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu i specyfice działalności przedsiębiorstwa komunalnego.

Oferta musi zawierać w szczególności:

 1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz wykazy podmiotów przebadanych w każdym z ostatnich trzech lat.

 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym;

 3. cenę za przeprowadzeni badania i sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, oraz warunki terminu płatności;

 4. wskazanie metod i terminów przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, że zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki nastąpi do dnia 27.03.2015 roku.

 5. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad będzie ocena sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

 6. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy, sporządzanych formie tzw. listów do zarządu;

 7. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 23.09.2014 roku o godz. 11.30 w siedzibie Spółki.

ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI

 

Ogłoszenie

PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

z dniem 01.01.2014 roku

zmianie ulega adres siedziby Spółki.

Nowym adresem będzie ul. Stefana Żeromskiego 25, 64-330 Opalenica,

budynek Stacji Uzdatniania Wody.

Zmiana dotyczy wszystkich biur oraz kasy.

Dotychczasowe adresy e-mail oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

 

Prezes Zarządu

Janusz Stachowiak

Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

 

Uprzejmie zawiadamiamy,

 

że z dniem 01.08.2013 r.

 

zgłaszanie zlecenia na wywóz nieczystości płynnych należy dokonywać pod nowy numer telefonu: (061) 44 76 619.

 

Pod tym numerem można także informować Spółkę o ilości zużytej wody (odczyty wodomierzy).

Zarząd PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o.

Forma Prawna

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000165804.

Działalność

 

Podstawowy zakres działalności:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • administrowanie i nadzór węzłów cieplnych,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • usługi transportowe autobusem,

Lokalizacja

 

Siedziba:

 • kraj: POLSKA
 • województwo: WIELKOPOLSKA
 • powiat: NOWY TOMYŚL
 • gmina: OPALENICA
 • miejscowość: OPALENICA
 • adres: 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25

Stacja Uzdatniania Wody:

 • 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25

Oczyszczalnia Ścieków:

 • 64-330 Opalenica, Troszczyn 42

Ograny Spółki i dane wspólników

 

Organami PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Dane wspólników:

 • Nazwa wspólnika: Gmina Opalenica
 • Wielkość udziałów: 100%

NIP, Regon

 

Numer Identyfikacji Podatkowej:

 • NIP: 788-00-07-681

REGON:

 • REGON: 632079707

Konto bankowe

 

Numer konta bankowego:      Bank PKO BP    15 1020 4144 0000 6402 0003 6723​

Podkategorie

Copyright © 2009-2014 PGKiM KOMOPAL Opalenica.
All Rights Reserved.