KOMUNIKATY

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 grudnia 2001 roku o zbiorowym zaoptrzeniu  wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 j.t. z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472- tekt jednolity)

 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizcji obowiązków dostawców scieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70 ze zm.)